You can change your privacy settings anytime in the privacy center.

Polityka prywatności

Oświadczenie o ochronie danych

Cieszymy się z Państwa wizyty na naszej stronie internetowej www.zenner.com.pl i zainteresowania naszym przedsiębiorstwem.

Ochrona danych osobowych jest dla nas bardzo ważną kwestią.

Dane osobowe to dane dotyczące osobistych lub rzeczowych powiązań określonej lub możliwej do określenia osoby fizycznej.

Obejmują one, między innymi, imię i nazwisko, adres, numer telefonu i datę urodzenia, a także wszystkie inne dane, które można odnieść do możliwej do określenia osoby.

Ponieważ dane osobowe wymagają szczególnej ochrony prawnej, nasza firma pobiera takie dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do udostępnienia naszej strony internetowej oraz do świadczenia oferowanych przez nas usług.

W dalszej części wyjaśniamy, jakie dane osobowe gromadzimy podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej oraz w jaki sposób je wykorzystujemy.

Nasze praktyki w zakresie ochrony danych są zgodne z przepisami prawnymi, a w szczególności z przepisami federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (niem. BDSG), niemieckiej ustawy o mediach elektronicznych (niem. TMG) oraz ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (w skrócie RODO).

Będziemy gromadzić, przetwarzać i przechowywać Państwa dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowego udostępnienia naszej strony internetowej oraz naszych treści i usług, jak również do celów przetwarzania zapytań i ewentualnie realizacji zamówień / umów, jednak pod warunkiem że zaistnieje uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) akapit pierwszy RODO lub inna okoliczność zezwalająca na wspomniane czynności.

Państwa dane będą wykorzystywane do innych celów, które zostaną dokładnie określone w deklaracji zgody, np. do przesyłania informacji reklamowych w newsletterze, o ile wcześniej wyrażą Państwo na to osobną zgodę.

Administrator w rozumieniu art. 4 ust. 7 RODO

Administratorem w rozumieniu RODO i innych przepisów krajowych o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich oraz innych regulacji prawnych dotyczących ochrony danych jest:

Minol ZENNER Sp. z o. o.
ul. Limanowskiego 179
PL-91-340 Łódź
telefon   0048-42 2704 618
fax          0048-42 2704 631
info@minol-zenner.pl
www.minol-zenner.pl

 

Udostępnienie strony internetowej i tworzenie plików dziennika

W przypadku każdego wywołania naszej strony internetowej nasz system automatycznie rejestruje dane i informacje pochodzące z systemu komputera wywołującego stronę.

Pobierane są przy tym następujące dane:

Zakres przetwarzania danych

(1) informacje o rodzaju przeglądarki i używanej wersji;

(2) system operacyjny urządzenia, na którym wyświetlono naszą stronę internetową;

(3) adres IP urządzenia, na którym wyświetlono naszą stronę internetową;

(4) data i godzina dostępu;

(5) witryny i zasoby (zdjęcia, pliki, inne treści), które zostały wyświetlone na naszej stronie internetowej;

(6) witryny, za których pośrednictwem system użytkownika dotarł na naszą stronę internetową (śledzenie stron odsyłających).

Wymienione dane są zapisywane w plikach dziennika naszego systemu.

Dane te nie są zapisywane razem z danymi osobowymi konkretnego użytkownika, w związku z czym identyfikacja poszczególnych osób odwiedzających naszą stronę internetową jest niemożliwa.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes).

Nasz uzasadniony interes polega na zapewnieniu realizacji poniżej przedstawionego celu.

Cel przetwarzania danych

Rejestracja danych ma na celu utrzymanie kompatybilności naszej strony internetowej dla – w miarę możliwości – wszystkich odwiedzających oraz zwalczanie nadużyć i usuwanie usterek.

W tym celu konieczne jest zarejestrowanie danych technicznych komputera, z którego następuje połączenie, aby można było jak najszybciej reagować na błędy wyświetlania, ataki na nasze systemy IT i/lub błędy w działaniu naszej strony internetowej.

Oprócz tego dane służą nam do optymalizacji strony internetowej oraz do zapewnienia ogólnego bezpieczeństwa naszych systemów informacyjnych.

Okres przechowywania

Wymienione dane techniczne zostają usunięte, gdy nie są już potrzebne, w celu zapewnienia kompatybilności naszej strony internetowej dla wszystkich użytkowników, jednak najpóźniej po upływie 3 miesięcy od jej wyświetlenia.

Możliwość wniesienia sprzeciwu i żądania usunięcia

Możliwości wniesienia sprzeciwu i żądania usunięcia są określone w ogólnych zasadach dotyczących prawa do sprzeciwu i żądania usunięcia w ramach ochrony danych, przedstawionych w dalszej części niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

  • Szczególne funkcje naszej strony internetowej

Nasza strona internetowa oferuje różne funkcje, których wykorzystywanie wiąże się z gromadzeniem, przetwarzaniem i zapisywaniem przez nas Państwa danych osobowych.

Poniżej wyjaśniamy, co się dzieje z Państwa danymi:

Usługa oddzwonienia (callback)

Zakres przetwarzania danych osobowych

Informacje wprowadzone przez Państwa w naszym formularzu automatycznego oddzwonienia (callback).

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (dorozumiana zgoda)

Cel przetwarzania danych

Udostępnienie i realizacja usługi oddzwonienia, spełnienie prośby o oddzwonienie.

Okres przechowywania

Dane są usuwane, jak tylko przestają być potrzebne do spełnienia Państwa prośby o oddzwonienie.

Możliwość wniesienia sprzeciwu i żądania usunięcia

Możliwości wniesienia sprzeciwu i żądania usunięcia są określone w ogólnych zasadach dotyczących prawa do sprzeciwu i żądania usunięcia w ramach ochrony danych, przedstawionych w dalszej części niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Formularze kontaktowe:

Zakres przetwarzania danych osobowych

Informacje wprowadzone przez Państwa w naszych formularzach kontaktowych.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (dorozumiana zgoda)

Cel przetwarzania danych

Dane zarejestrowane za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego (bądź naszych formularzy kontaktowych) wykorzystujemy wyłącznie do przetwarzania konkretnych zapytań, które otrzymujemy za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego.

Okres przechowywania

Po rozpatrzeniu Państwa zapytania uzyskane dane są niezwłocznie usuwane, o ile nie istnieje ustawowy obowiązek ich przechowywania.

Możliwość wniesienia sprzeciwu i żądania usunięcia

Możliwości wniesienia sprzeciwu i żądania usunięcia są określone w ogólnych zasadach dotyczących prawa do sprzeciwu i żądania usunięcia w ramach ochrony danych, przedstawionych w dalszej części niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Formularz subskrypcji newslettera:

Zakres przetwarzania danych osobowych

Informacje podawane przez Państwa podczas rejestracji do newslettera.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (dorozumiana zgoda)

Cel przetwarzania danych

Dane zarejestrowane w polu zgłoszenia do newslettera wykorzystujemy wyłącznie do rozsyłania naszego newslettera, w którym przekazujemy informacje na temat wszystkich naszych usług i nowości.

Po otrzymaniu zgłoszenia przesyłamy wiadomość e-mail z potwierdzeniem, w której zawarty jest link – aby zakończyć proces rejestracji do newslettera, należy kliknąć w ten link (Double-Opt-In).

Okres przechowywania

Z subskrypcji naszego newslettera można zrezygnować w dowolnym momencie, klikając w link „Wypisz się” znajdujący się w każdym newsletterze.

Państwa dane są niezwłocznie usuwane po rezygnacji z newslettera.

Państwa dane są niezwłocznie usuwane również w przypadku niezakończonej procedury subskrypcji.

Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia danych bez podania przyczyny i wcześniejszego lub późniejszego powiadomienia.

Możliwość wniesienia sprzeciwu i żądania usunięcia

Możliwości wniesienia sprzeciwu i żądania usunięcia są określone w ogólnych zasadach dotyczących prawa do sprzeciwu i żądania usunięcia w ramach ochrony danych, przedstawionych w dalszej części niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

 

  • Analiza statystyczna odwiedzin na tej stronie internetowej – narzędzia monitorujące aktywność w sieci

Po wywołaniu tej strony internetowej lub umieszczonych na niej poszczególnych plików gromadzimy, przetwarzamy i zapisujemy następujące dane:

adres IP, strona internetowa, z której został pobrany plik, nazwa pliku, data i godzina pobrania, przesłana ilość danych i komunikat o pomyślnym pobraniu (tzw. web log).

Wymienione dane dostępowe wykorzystujemy wyłącznie w formie bezosobowej w celu nieustannego doskonalenia naszej oferty internetowej oraz w celach statystycznych.

Na potrzeby analizy odwiedzin na tej stronie internetowej wykorzystujemy również następujące narzędzia monitorujące aktywność w sieci:

Google Analytics

Zakres przetwarzania danych osobowych

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy usługę śledzenia aktywności w sieci firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Park in 94043 Mountain View, USA (zwaną dalej: Google Analytics).

W ramach śledzenia aktywności w sieci Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę sposobu korzystania z naszej strony internetowej oraz Państwa zachowania w sieci (tzw. tracking).

Analizę tę przeprowadzany za pomocą usługi śledzenia Google Analytics w celu nieustannej optymalizacji naszej oferty internetowej oraz poprawy jej dostępności.

W ramach korzystania z naszej strony internetowej dane takie jak w szczególności Państwa adres IP i informacje na temat Państwa aktywności są przekazywane na serwery firmy Google LLC oraz przetwarzane i przechowywane poza obszarem Unii Europejskiej, np. w USA.

Komisja Europejska uznała, że w USA możliwe jest zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony danych, jeśli przedsiębiorstwo przetwarzające dane zastosuje się do postanowień Tarczy Prywatności UE-USA i w ten sposób zapewni dopuszczalny przebieg eksportu danych do USA.

Poprzez włączenie anonimizacji IP w ramach kodu śledzenia Google Analytics na tej stronie internetowej Państwa adres IP – przed przekazaniem – zostanie poddany uprzedniej anonimizacji przez Google Analytics.

Ta strona internetowa korzysta z kodu śledzenia Google Analytics, który został rozszerzony o operator gat._anonymizeIp();, aby umożliwić anonimowe pobieranie adresów IP (tzw. maskowanie IP).

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda), w ramach rejestracji w Google (założenie konta Google i akceptacja umieszczonych tam informacji o ochronie danych) bądź, w przypadku braku rejestracji w Google, poprzez wyraźną zgodę wyrażoną w momencie otwarcia naszej strony internetowej.

Cel przetwarzania danych

Na nasze zlecenie firma Google będzie wykorzystywać te informacje do analizy Państwa wizyty na tej stronie internetowej, sporządzania raportów na temat Państwa aktywności na tej stronie internetowej oraz świadczenia na rzecz operatora tej strony internetowej innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu.

Adres IP przesłany przez Państwa przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi firmy Google LLC.

Okres przechowywania

Google będzie przechowywać dane istotne dla umożliwienia monitorowania aktywności w sieci tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji zamówionej usługi sieciowej.

Gromadzenie i przechowywanie danych odbywa się w sposób zanonimizowany.

Gdyby jednak zaistniała możliwość identyfikacji osobowej, dane zostaną natychmiast usunięte, o ile nie podlegają ustawowemu obowiązkowi przechowywania.

Zasadniczo razie dane są usuwane po upływie okresu przechowywania.

Możliwość wniesienia sprzeciwu i żądania usunięcia

Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu i przekazywaniu danych osobowych (w szczególności swojego adresu IP) oraz ich przetwarzaniu przez Google, wyłączając wykonywanie kodu skryptu w przeglądarce, instalując program blokujący skrypt w przeglądarce (dostępny np. pod adresem www.noscript.net lub www.ghostery.com) lub włączając opcję „Do Not Track” w ustawieniach przeglądarki.

Ponadto mogą Państwo uniknąć przesyłania danych wygenerowanych przez plik cookie Google odnoszących się do korzystania przez Państwa ze strony internetowej (wraz z adresem IP) do Google oraz przetwarzania tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym adresem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Zasady bezpieczeństwa i ochrony danych stosowane przez Google Analytics są dostępne pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl

  • Integracja zewnętrznych usług sieciowych oraz przetwarzanie danych poza UE

Na naszej stronie internetowej korzystamy z aktywnych treści skryptu Java od dostawców zewnętrznych, tzw. usług sieciowych.

Poprzez wywołanie naszej strony internetowej zewnętrzni dostawcy mogą otrzymywać dane osobowe odnoszące się do Państwa wizyty na naszej stronie internetowej.

Istnieje przy tym prawdopodobieństwa przetwarzania danych poza UE.

Mogą Państwo temu zapobiec, instalując program blokujący skrypt Java, np. wtyczkę do przeglądarki „NoScript” (www.noscript.net), lub wyłączając skrypt Java w ustawieniach przeglądarki.

Może to jednak spowodować ograniczenie funkcjonalności odwiedzanych stron internetowych.

  • Wykorzystujemy następujące zewnętrzne usługi sieciowe:

website-check.de

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy usługę sieciową świadczoną przez firmę Website-Check GmbH, Beethovenstraße 24 in 66111 Saarbrücken, DE (zwaną dalej: website-check.de).

Wykorzystujemy te dane, aby zapewnić pełną funkcjonalność naszej strony internetowej.

W związku z tym Państwa przeglądarka może przekazywać dane osobowe do website-check.de.

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes).

Uzasadniony interes polega na prawidłowym funkcjonowaniu strony internetowej.

Dane są usuwane, jak tylko cel ich przetwarzania zostanie osiągnięty.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania z przekazanymi danymi znajdą Państwo w oświadczeniu website-check.de o ochronie danych osobowych na stronie: https://www.website-check.de/datenschutzerklaerung/.

Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu swoich danych przez website-check.de, wyłączając wykonywanie kodu skryptu w przeglądarce lub instalując program blokujący skrypt w przeglądarce (dostępny np. pod adresem www.noscript.net lub www.ghostery.com).

CloudFlare

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy usługę sieciową świadczoną przez firmę CloudFlare Inc., 101 Townsend St w 94107 San Francisco, USA (zwaną dalej: CloudFlare).

Wykorzystujemy te dane, aby zapewnić pełną funkcjonalność naszej strony internetowej.

W związku z tym Państwa przeglądarka może przekazywać dane osobowe do CloudFlare.

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Uzasadniony interes polega na prawidłowym funkcjonowaniu strony internetowej.

Firma CloudFlare poddała się samocertyfikacji w ramach Tarczy Prywatności UE-USA (por. https://www.privacyshield.gov/list).

Dane są usuwane, jak tylko cel ich przetwarzania zostanie osiągnięty.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania z przekazanymi danymi znajdą Państwo w oświadczeniu CloudFlare o ochronie danych osobowych na stronie: https://www.cloudflare.com/security-policy/?utm_referrer=https://www.google.de/.

Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu swoich danych przez CloudFlare, wyłączając wykonywanie kodu skryptu w przeglądarce lub instalując program blokujący skrypt w przeglądarce (dostępny np. pod adresem www.noscript.net lub www.ghostery.com).

Doubleclick

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy usługę sieciową świadczoną przez firmę Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway in 94043 Mountain View, USA (zwaną dalej: Doubleclick).

Wykorzystujemy te dane, aby zapewnić pełną funkcjonalność naszej strony internetowej.

W związku z tym Państwa przeglądarka może przekazywać dane osobowe do Doubleclick.

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Uzasadniony interes polega na prawidłowym funkcjonowaniu strony internetowej.

Firma Doubleclick poddała się samocertyfikacji w ramach Tarczy Prywatności UE-USA (por. https://www.privacyshield.gov/list).

Dane są usuwane, jak tylko cel ich przetwarzania zostanie osiągnięty.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania z przekazanymi danymi znajdą Państwo w oświadczeniu Doubleclick o ochronie danych osobowych na stronie: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu swoich danych przez Doubleclick, wyłączając wykonywanie kodu skryptu w przeglądarce lub instalując program blokujący skrypt w przeglądarce (dostępny np. pod adresem www.noscript.net lub www.ghostery.com).

Google

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy usługę sieciową świadczoną przez firmę Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway in 94043 Mountain View, USA (zwaną dalej: Google).

Wykorzystujemy te dane, aby zapewnić pełną funkcjonalność naszej strony internetowej.

W związku z tym Państwa przeglądarka może przekazywać dane osobowe do Google.

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Uzasadniony interes polega na prawidłowym funkcjonowaniu strony internetowej.

Firma Google poddała się samocertyfikacji w ramach Tarczy Prywatności UE-USA (por. https://www.privacyshield.gov/list).

Dane są usuwane, jak tylko cel ich przetwarzania zostanie osiągnięty.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania z przekazanymi danymi znajdą Państwo w oświadczeniu Google o ochronie danych osobowych na stronie: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu swoich danych przez Google, wyłączając wykonywanie kodu skryptu w przeglądarce lub instalując program blokujący skrypt w przeglądarce (dostępny np. pod adresem www.noscript.net lub www.ghostery.com).

Google Video

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy usługę sieciową świadczoną przez firmę Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway in 94043 Mountain View, USA (zwaną dalej: Google Video).

Wykorzystujemy te dane, aby zapewnić pełną funkcjonalność naszej strony internetowej.

W związku z tym Państwa przeglądarka może przekazywać dane osobowe do Google Video.

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Uzasadniony interes polega na prawidłowym funkcjonowaniu strony internetowej.

Firma Google Video poddała się samocertyfikacji w ramach Tarczy Prywatności UE-USA (por. https://www.privacyshield.gov/list).

Dane są usuwane, jak tylko cel ich przetwarzania zostanie osiągnięty.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania z przekazanymi danymi znajdą Państwo w oświadczeniu Google Video o ochronie danych osobowych na stronie: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu swoich danych przez Google Video, wyłączając wykonywanie kodu skryptu w przeglądarce lub instalując program blokujący skrypt w przeglądarce (dostępny np. pod adresem www.noscript.net lub www.ghostery.com).

YouTube

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy usługę sieciową świadczoną przez firmę Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway in 94043 Mountain View, USA (zwaną dalej: YouTube).

Wykorzystujemy te dane, aby zapewnić pełną funkcjonalność naszej strony internetowej.

W związku z tym Państwa przeglądarka może przekazywać dane osobowe do YouTube.

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Uzasadniony interes polega na prawidłowym funkcjonowaniu strony internetowej.

Firma YouTube poddała się samocertyfikacji w ramach Tarczy Prywatności UE-USA (por. https://www.privacyshield.gov/list).

Dane są usuwane, jak tylko cel ich przetwarzania zostanie osiągnięty.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania z przekazanymi danymi znajdą Państwo w oświadczeniu YouTube o ochronie danych osobowych na stronie: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu swoich danych przez YouTube, wyłączając wykonywanie kodu skryptu w przeglądarce lub instalując program blokujący skrypt w przeglądarce (dostępny np. pod adresem www.noscript.net lub www.ghostery.com).

ytimg

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy usługę sieciową świadczoną przez firmę Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway in 94043 Mountain View, USA (zwaną dalej: ytimg).

Wykorzystujemy te dane, aby zapewnić pełną funkcjonalność naszej strony internetowej.

W związku z tym Państwa przeglądarka może przekazywać dane osobowe do ytimg.

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Uzasadniony interes polega na prawidłowym funkcjonowaniu strony internetowej.  Firma ytimg poddała się samocertyfikacji w ramach Tarczy Prywatności UE-USA (por. https://www.privacyshield.gov/list).

Dane są usuwane, jak tylko cel ich przetwarzania zostanie osiągnięty.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania z przekazanymi danymi znajdą Państwo w oświadczeniu ytimg o ochronie danych osobowych na stronie: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu swoich danych przez ytimg, wyłączając wykonywanie kodu skryptu w przeglądarce lub instalując program blokujący skrypt w przeglądarce (dostępny np. pod adresem www.noscript.net lub www.ghostery.com).

Cookie Consent

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy usługę sieciową świadczoną przez firmę Silktide Ltd, Brunel Parkway Pride Park in nan nan, UK (zwaną dalej: Cookie Consent).

Wykorzystujemy te dane, aby zapewnić pełną funkcjonalność naszej strony internetowej.

W związku z tym Państwa przeglądarka może przekazywać dane osobowe do Cookie Consent.

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Uzasadniony interes polega na prawidłowym funkcjonowaniu strony internetowej.

Dane są usuwane, jak tylko cel ich przetwarzania zostanie osiągnięty.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania z przekazanymi danymi znajdą Państwo w oświadczeniu Cookie Consent o ochronie danych osobowych na stronie: https://silktide.com/privacy-policy/.

Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu swoich danych przez Cookie Consent, wyłączając wykonywanie kodu skryptu w przeglądarce lub instalując program blokujący skrypt w przeglądarce (dostępny np. pod adresem www.noscript.net lub www.ghostery.com).

ETRACKER

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy usługę sieciową świadczoną przez firmę etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1 in 20459 Hamburg, DE (zwaną dalej: ETRACKER).

Wykorzystujemy te dane, aby zapewnić pełną funkcjonalność naszej strony internetowej.

W związku z tym Państwa przeglądarka może przekazywać dane osobowe do ETRACKER.

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Uzasadniony interes polega na prawidłowym funkcjonowaniu strony internetowej.

Dane są usuwane, jak tylko cel ich przetwarzania zostanie osiągnięty.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania z przekazanymi danymi znajdą Państwo w oświadczeniu ETRACKER o ochronie danych osobowych na stronie: https://www.etracker.com/datenschutz/.

Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu swoich danych przez ETRACKER, wyłączając wykonywanie kodu skryptu w przeglądarce lub instalując program blokujący skrypt w przeglądarce (dostępny np. pod adresem www.noscript.net lub www.ghostery.com).

Wtyczka serwisu społecznościowego „Twitter”

Zakres przetwarzania danych osobowych

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczki serwisu społecznościowego „Twitter”, którego operatorem jest Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900 in 94103 San Francisco, CA, USA („Twitter”).

Gdy wchodzą Państwo na stronę internetową korzystającą z takiej wtyczki, Państwa przeglądarka automatycznie tworzy połączenie z serwerami Twittera.

Zawartość wtyczki jest przekazywana przez Twittera bezpośrednio do Państwa przeglądarki, która integruje ją wyłącznie z naszą stroną internetową.

Poprzez takie połączenie Twitter otrzymuje informację, że Państwa przeglądarka załadowała konkretną stronę naszej witryny internetowej.

Dzieje się tak również w sytuacji, gdy nie posiadają Państwo profilu na Twitterze lub nie są zalogowani w danym momencie w tym serwisie społecznościowym.

Informacja ta (wraz z Państwa adresem IP) jest przekazywana przez Państwa przeglądarkę bezpośrednio do serwera Twittera w USA i tam zapisywana.

Jeśli są Państwo zalogowani na Twitterze, Twitter może przyporządkować wizytę na naszej stronie bezpośrednio do Państwa konta na Twitterze.

Jeśli nastąpi interakcja z funkcją wtyczki, np. poprzez naciśnięcie przycisku „Lubię to” lub pozostawienie komentarza, informacja ta również zostanie przekazana bezpośrednio do serwera Twittera i tam zapisana.

Oprócz tego informacje te są publikowane na Państwa profilu na Twitterze oraz wyświetlają się tym osobom z Państwa listy kontaktów, którym Państwo na to zezwolili.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (jeśli są Państwo zarejestrowanymi użytkownikami Twittera) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (jeśli nie są Państwo zarejestrowanymi użytkownikami Twittera).

Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) akapit pierwszy RODO, wówczas uprawniony interes operatora strony polega na umożliwieniu użytkownikom interakcji z treściami operatora strony na Twitterze. .

Cel przetwarzania danych

Podstawowym celem gromadzenia danych jest zaoferowanie Państwu możliwości interakcji społecznej za pośrednictwem Twittera, a tym samym zapewnienie interaktywności naszej strony internetowej.

Zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie podawanych przez Państwa danych przez firmę Twitter, a także związane z tym prawa użytkownika i możliwości dokonania ustawień w celu ochrony sfery prywatnej są określone w informacjach firmy Twitter o ochronie danych: (https://twitter.com/de/privacy).

Okres przechowywania

Twitter będzie przechowywać dane istotne dla udostępnienia usługi sieciowej tak długo, jak będzie to konieczne.

W przypadku gdy dane podlegają ustawowym obowiązkom przechowywania, ich usunięcie następuje po upływie okresu przechowywania.

Możliwość wniesienia sprzeciwu i żądania usunięcia

Jeśli nie życzą sobie Państwo, aby wtyczka społecznościowa Twittera wykonywała powyżej opisane czynności, można temu zapobiec poprzez instalację programu blokującego skrypt,

jak np. „NoScript”.

Jeśli nie życzą sobie Państwo, aby Twitter przypisywał dane zgromadzone w trakcie Państwa wizyty na naszej stronie internetowej do Państwa konta na Twitterze, muszą się Państwo wylogować z Twittera przed wizytą na naszej stronie internetowej.

Ładowaniu wtyczki Twittera można również zapobiec, korzystając z dodatków dla przeglądarki.

dla Mozilla Firefox:
https://addons.mozilla.org/de/firefox/

dla Opera:
https://addons.opera.com/de/

dla Chrome:
https://chrome.google.com/webstore/category/extensions?hl=pl

Możliwości wniesienia sprzeciwu i żądania usunięcia są ponadto określone w ogólnych zasadach dotyczących prawa do sprzeciwu i żądania usunięcia w ramach ochrony danych, przedstawionych w dalszej części niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Wtyczka serwisu społecznościowego „Facebook”

Zakres przetwarzania danych osobowych

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczki serwisu społecznościowego „Facebook”, którego operatorem jest Facebook, Inc., 1601 Willow Road in 94024 Menlo Park, USA („Facebook”).

Gdy wchodzą Państwo na stronę internetową korzystającą z takiej wtyczki, Państwa przeglądarka automatycznie tworzy połączenie z serwerami Facebooka.

Zawartość wtyczki jest przekazywana przez Facebooka bezpośrednio do Państwa przeglądarki, która integruje ją wyłącznie z naszą stroną internetową.

Poprzez takie połączenie Facebook otrzymuje informację, że Państwa przeglądarka załadowała konkretną stronę naszej witryny internetowej.

Dzieje się tak również w sytuacji, gdy nie posiadają Państwo profilu na Facebooku lub nie są zalogowani w danym momencie w tym serwisie społecznościowym.

Informacja ta (wraz z Państwa adresem IP) jest przekazywana przez Państwa przeglądarkę bezpośrednio do serwera Facebooka w USA i tam zapisywana.

Jeśli są Państwo zalogowani na Facebooku, Facebook może przyporządkować wizytę na naszej stronie bezpośrednio do Państwa konta na Facebooku.

Jeśli nastąpi interakcja z funkcją wtyczki, np. poprzez naciśnięcie przycisku „Lubię to” lub pozostawienie komentarza, informacja ta również zostanie przekazana bezpośrednio do serwera Facebooka i tam zapisana.

Oprócz tego informacje te są publikowane na Państwa profilu na Facebooku oraz wyświetlają się tym osobom z Państwa listy kontaktów, którym Państwo na to zezwolili.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (jeśli są Państwo zarejestrowanymi użytkownikami Facebooka) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (jeśli nie są Państwo zarejestrowanymi użytkownikami Facebooka).

Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) akapit pierwszy RODO, wówczas uprawniony interes operatora strony polega na umożliwieniu użytkownikom interakcji z treściami operatora strony na Facebooku.

Cel przetwarzania danych

Podstawowym celem gromadzenia danych jest zaoferowanie Państwu możliwości interakcji społecznej za pośrednictwem Facebooka, a tym samym zapewnienie interaktywności naszej strony internetowej.

Zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie podawanych przez Państwa danych przez firmę Facebook, a także związane z tym prawa użytkownika i możliwości dokonania ustawień w celu ochrony sfery prywatnej są określone w informacjach firmy Facebook o ochronie danych: (https://www.facebook.com/privacy/explanation).

Okres przechowywania

Facebook będzie przechowywać dane istotne dla udostępnienia usługi sieciowej tak długo, jak będzie to konieczne.

W przypadku gdy dane podlegają ustawowym obowiązkom przechowywania, ich usunięcie następuje po upływie okresu przechowywania.

Możliwość wniesienia sprzeciwu i żądania usunięcia

Jeśli nie życzą sobie Państwo, aby wtyczka społecznościowa Facebooka wykonywała opisane czynności, można temu zapobiec poprzez instalację programu blokującego skrypt, jak np. „NoScript”.

Jeśli nie życzą sobie Państwo, aby Facebook przypisywał dane zgromadzone w trakcie Państwa wizyty na naszej stronie internetowej do Państwa konta na Facebooku, muszą się Państwo wylogować z Facebooka przed wizytą na naszej stronie internetowej.

Ładowaniu wtyczki Facebooka można również zapobiec, korzystając z dodatków dla przeglądarki.

dla Mozilla Firefox:
https://addons.mozilla.org/de/firefox/

dla Opera:
https://addons.opera.com/de/

dla Chrome:
https://chrome.google.com/webstore/category/extensions?hl=pl

Możliwości wniesienia sprzeciwu i żądania usunięcia są ponadto określone w ogólnych zasadach dotyczących prawa do sprzeciwu i żądania usunięcia w ramach ochrony danych, przedstawionych w dalszej części niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

  • Informacja o używaniu plików cookie

Zakres przetwarzania danych osobowych

Na różnych stronach stosujemy pliki cookie, aby umożliwić korzystanie z określonych funkcji naszej witryny.

Tzw. pliki „cookie” to niewielkie pliki tekstowe, które przeglądarka może zapisywać w Państwa komputerze.

Zawierają one charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki w przypadku ponownego wywołania naszej strony internetowej. Proces zapisu pliku cookie nazywany jest również „używaniem pliku cookie”.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes).

Nasz uzasadniony interes polega na utrzymaniu pełnej funkcjonalności naszej strony internetowej, zwiększeniu możliwości obsługi oraz umożliwieniu bardziej indywidualnego kontaktu z klientem.

Poszczególne osoby odwiedzające stronę możemy identyfikować wyłącznie z wykorzystaniem technologii cookie, jeśli osoba odwiedzająca stronę przekazała nam wcześniej odpowiednie dane osobowe na podstawie oddzielnej zgody.

Cel przetwarzania danych

Nasza strona internetowa używa plików cookie w celu utrzymania pełnej funkcjonalności oraz poprawy możliwości obsługi.

Ponadto technologia cookie umożliwia nam ponowne rozpoznawanie poszczególnych osób odwiedzających naszą stronę internetową dzięki pseudonimom, np. indywidualnemu, dowolnemu identyfikatorowi, co pozwala nam oferować im bardziej zindywidualizowane usługi.

Okres przechowywania

Nasze pliki cookie są przechowywane do momentu ich usunięcia z Państwa przeglądarki lub – w przypadku tzw. sesyjnych plików cookie – do momentu wygaśnięcia sesji.

Możliwość wniesienia sprzeciwu i żądania usunięcia

Mogą Państwo samodzielnie ustawić przeglądarkę w taki sposób, aby ogólnie zapobiec używaniu plików cookie. Wtedy będą Państwo tylko czasami otrzymywać pytanie o akceptację plików cookie. Możliwe jest również włączenie obsługi plików cookie na stałe.

Pliki cookie mogą być wykorzystywane do różnych celów, np. do wykrycia, czy Państwa komputer nawiązywał już w przeszłości połączenie z naszą ofertą internetową (trwałe pliki cookie), lub do zapisu ostatnio przeglądanych ofert (sesyjne pliki cookie).

Używamy plików cookie, aby zapewnić Państwu wyższy komfort użytkowania naszej witryny.

W celu skorzystania z wygodnych funkcji naszej witryny zalecamy zaakceptować używanie plików cookie w ramach naszej oferty internetowej.

Możliwości wniesienia sprzeciwu i żądania usunięcia są ponadto określone w ogólnych zasadach dotyczących prawa do sprzeciwu i żądania usunięcia w ramach ochrony danych, przedstawionych w dalszej części niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Bezpieczeństwo i ochrona danych, komunikacja pocztą elektroniczną

Państwa dane osobowe są zabezpieczone środkami technicznymi i organizacyjnymi podczas ich gromadzenia, zapisywania i przetwarzania w taki sposób, aby osoby trzecie nie miały do nich dostępu.

W ramach nieszyfrowanej komunikacji pocztą elektroniczną nie możemy zapewnić pełnego bezpieczeństwa danych podczas transmisji do naszych systemów IT, dlatego w przypadku informacji o wysokim stopniu poufności zalecamy komunikację szyfrowaną lub pocztę tradycyjną.

Wycofanie wyrażonych zgód – informacje o danych i ich modyfikacja – usunięcie i zablokowanie danych

Raz w roku przysługuje Państwu prawo do uzyskania nieodpłatnej informacji na temat przechowywanych danych, które Państwa dotyczą, jak również w dowolnym momencie mogą Państwo zażądać ich sprostowania, zablokowania lub usunięcia.

Państwa dane usuniemy na pierwsze wezwanie, jeśli nie jest to sprzeczne z prawem.

Mogą Państwo zatem w dowolnym momencie wycofać udzieloną nam zgodę na wykorzystywanie Państwa danych osobowych.

Zapytania dotyczące prawa dostępu do danych, prawa do usunięcia i sprostowania danych, a także wszelkie inne uwagi mogą Państwo przesyłać na następujący adres:

Minol ZENNER Sp. z o. o.
ul. Limanowskiego 179
PL-91-340 Łódź
telefon   0048-42 2704 618
fax          0048-42 2704 631
info@minol-zenner.pl
www.minol-zenner.pl

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO

W razie podejrzenia, że Państwa dane są przez nas przetwarzane w sposób niezgodny z prawem, mogą Państwo oczywiście w dowolnym momencie zażądać sądowego wyjaśnienia problemu.

Niezależnie od tego mogą Państwo również zwrócić się do organu nadzorczego.

Prawo do wniesienia skargi przysługuje Państwu w kraju członkowskim UE Państwa pobytu, Państwa miejsca pracy i/lub miejsca domniemanego naruszenia, tzn. mogą się Państwo zwrócić do organu nadzorczego w powyższych miejscach.

Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, poinformuje Państwa o stanie i rezultacie Państwa wniosku, łącznie z możliwością wykorzystania sądowego środka ochrony prawnej zgodnie z art. 78 RODO.

Opracowanie:

© IT-Recht-Kanzlei DURY – www.dury.de

© Website-Check GmbH – www.website-check.de